Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys, josta käytetään lyhennettä Jesy. Yhdistyksen kotipaikka on Jokioisten kunta. Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys ja sen toiminta-alue käsittää Jokioisten kunnan ympäristökuntineen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua;
 • neuvoo ja opastaa eläinsuojeluun ja eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä;
 • harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa;
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, jäsenkokouksia ja muita samantapaisia tapahtumia;
 • ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä; sekä
 • ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja;
 • hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä;
 • harjoittaa kirpputori- ja kioskitoimintaa;
 • harjoittaa voittoa tavoittelematta eläinsuojelutyötä edistävää palvelutoimintaa, kuten pitää yllä löytöeläinkotia; sekä
 • ylläpitää toimisto- ja varastotilaa kohtuullisilla kustannuksilla.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä perhe-, kannatus- ja ainaisjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Vuosikokous päättää vuosittain, missä järjestyksessä varajäsenet astuvat varsinaisten jäsenten tilalle.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään neljä hallituksen jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa;
 • pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenrekisteriä;
 • jättää toiminnantarkastajille tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta;
 • esittää toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen vuosikokoukselle;
 • esittää vuosikokoukselle kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta; sekä
 • huolehtia yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja päättää omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9 § Tilikausi sekä tilin- ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla.
 

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni, jota on käytettävä henkilökohtaisesti. Kannatus- ja perhejäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksissa asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein. Purkamispäätöstä pitää kannattaa ensimmäisessä kokouksessa enemmistö ja jälkimmäisessä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15 § Yhdistyslaki

Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.